• Home
  • Știri
  • Calendar Ortodox pentru data de 24 octombrie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea pe care trebuie să o rostim

Calendar Ortodox pentru data de 24 octombrie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea pe care trebuie să o rostim

Calendar ortodox 24 octombrie 2023. Sărbătoare pe 24 octombrie, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Areta.

Calendar ortodox 24 octombrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Areta.

Rugăciunea puternică pe care este bine să o rostești pe 24 octombrie!

Calendar ortodox 24 octombrie 2023

Sărbătoare 24 octombrie. Sfântul Mucenic Areta este sărbătorit în fiecare an pe data de 24 octombrie în calendarul ortodox.

Sfântul Mare Mucenic Areta a fost eparhul cetatii Nagran din sudul Arabiei în perioada în care la conducere se afla împăratul Iustin, în anii 442. Sinaxarul amintește despre acesta că avea o vârstă înaintată, încât nici nu putea umbla, însă cu toate acestea, Sfântul Mucenic Areta a reușit să întărească mii de oamenii din jurul său, cu ajutorul cuvântului Domnului.

Sfântul Mare Mucenic Areta a fost un mare dregător al cetății Negran, din Etiopia, atunci când la conducerea țării etiopiene se afla regele, Elezbaan, în timp ce în Yemenul din Arabia se afla la conducere

Dunaan, care era prigonitor al lui Hristos și al creștinilor. Danaan își dorea să îi facă pe toți cei din cetate să se lepede de credința lor, iar după ce aceștia se opuneau, a decis să asedieze întreaga cetate și să renunțe la credință pentru a primi iertare din partea lui.
Creștinii ce se aflau în afara cetății au fost uciși sau înrobiți, iar cum cei din cetate se opuneau, a decis să facă un pact cu ei, spunându-le că îi lasă în pace credința dacă se supun.

După această înțelegere, Dunaan i-a chemat în afara cetății pentru a i se închina, însă atunci a decis să îi ia ostatici și să lase armata în cetate.

A adunat toți preoții creștini, pe toți slujitorii bisericii, pe călugări și călugărițe și i-a aruncat pe toți în foc, mai exact în acel moment au decedat peste 400 de persoane, cerând celorlalte persoane rămase să renunțe, iar când înțeleptul Areta nu a vrut să își lepede credința, au fost uciși și ultimii credincioși.

Sărbătoare 24 octombrie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Areta, sărbătorit pe 24 octombrie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Mare Mucenic Areta şi al celor împreună cu dânsul, glasul 1:

Pentru durerile Sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii Mi­lostiv Doamne şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

C ântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poare, Minunatului Dum­nezeului nostru, Celui Ce a scăpat din robie pe Israel; cântare de biruinţă cântându-I, să strigăm: să cântăm Ţie Unuia Stăpânului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenice purtătorule de chi­nuri al lui Hristos, Sfinte Areta Prea­fericite, cu rugăciunile tale şi cu ale mucenicilor celor îm­preună cu tine, luminează gân­dul meu, ca să laud pomenirea voastră cea purtătoare de lu­mină şi Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi vieţuirea sus în ceruri, de Dumnezeu fericite, prin asemănarea lui Hristos pentru dragostea muceniciei, te-ai dat pe sineţi iudeilor celor fărădelege, gânditorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călcând Cuvântul lui Dum­nezeu, iudeul cel fărădelege şi fără dreptate, a stricat turma lui Hristos cea aleasă de Dum­nezeu; dar şi-a luat plată, din dreapta şi Dumnezeiasca rânduială.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umblând pe calea care cu adevărat duce la ceruri, ai adus lui Hristos sobor de mucenici, Sfinte Areta Prealăudate, adunaţi din toată vârsta şi din tot neamul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cântări să lăudăm, credin­cioşilor, pe Preacurata Fecioară, Maica lui Dumnezeu cea Plină de daruri, pe Acoperământul cel Dumnezeiesc şi Limanul cel cu bună linişte; pe Mântuirea tuturor credincioşilor.

C ântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii iudeilor celor fărădelege, văzând că adunarea Ta se întăreşte cu harul lui Hristos, topindu-se de pizmă, fără de milă o chinuiau cu multe feluri de torturi, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având păgânii limbă otrăvită şi hulindu-Te pe Tine, Care ai mântuit pe strămoşul lor din tirania cea veche, junghiau pe cei ce credeau întru Tine, Mân­tuitorule.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Cel Ce Singur ai zidit ini­mile oamenilor, cu voia Ta cea Dumnezeiască, adâncimea pur­tării Tale de grijă, cine o va putea pricepe? Căci turma pe care ai adunat-o, Hristoase, ai dat-o lupilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma Ta cea înţelepţită de Dumnezeu, tăindu-se de săbiile barbarilor, cu osârdie te chea­mă pe Tine: primeşte, Mântui­torule, duhurile şi sufletele noastre şi le condu la Lumina Împărăţiei Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind omorât de demult, iarăşi m-ai adus către Viaţă, Preacu­rată, Ceea ce Singură ai născut Viaţa Cea Ipostatică; de care lovindu-se moartea cea vrăj­maşă, de faţă s-a zdrobit.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra cru gului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Care n-ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum grăiesc către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea întărită prin Du­hul, Ceata cea Dumnezeiască şi prealuminată şi oastea mucenicească, purtătoare de biruinţă, care are arhistrateg pe Sfântul Mucenic Areta, să fie lăudaţi cu cinste de cei ce cântă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-se ceata cea gân­ditoare de Dumnezeu, preafe­ricite, prin a ta înţelepciune, în care străluceşti cu cinstite cărunteţe, s-a luptat bărbăteşte împotriva celor fărădelege; şi ridicând glas, cântă cântare de biruinţă Mântuitorului: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Legea cea nouă a Duhului Celui Făcător de viaţă, fiind în­grădită cetatea cea binecredincioasă, a biruit Legea Vechii Scripturi cu curăţirea sufletu­lui şi cu obiceiurile cele bune, cântând lui Hristos: Slavă Pu­terii Tale, Iubitorule de oameni!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adevărat cetate lui Dum­nezeu te-ai arătat, preacinstit locaş Dumnezeiesc al muceni­cilor; şi acum prin tine luminat se cântă cântare preaslăvită, mare şi minunată; că ai adus Stăpânului ceata ceea ce cântă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din neamul cel Împărătesc al lui David odrăslind, ai născut, Fecioară, pe Cel Ce Împărăteşte peste toţi, pe Cuvântul Cel Ce a Strălucit în chip de negrăit mai presus de gând, din Tatăl mai înainte de veci. Pentru aceasta, ca pe Născătoarea de Dum­nezeu, cu cuget Dumnezeiesc, credincioşii te fericim.

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul; ci, mă întoarce şi la Lumina Poruncilor Tale îndreaptă căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poporul cel de Dumnezeu ales şi de Dumnezeu fericit, nevoindu-se şi cu căldură întărindu-se unul pe altul şi ajutorându-se între sine, a dorit să se junghie de cei fărădelege pentru Hristos, cu bună laudă bunii biruitori.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se cu credinţa şi înfierbântându-se cu râvna dreptei credinţe, slugile Tale, Hristoase, nu s-au înspăimântat de îngrozirea celor fărădelege; ci, fiind strâns legaţi cu dragostea Ta, s-au dat lor pe sineşi de bună voie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre Dumnezeiasca pronie şi în negrăita şi înţeleaptă hotă­râre a lui Dumnezeu, punându-şi toată viaţa poporului cel Dumnezeiesc, au mers vitejii cu bun curaj împotriva uciderilor iudaice celor fărădelege.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numai în Tine nădăjduind şi crezând în Învierea Ta, vitejii ucenicii Tăi, Mântuitorule, necertându-se, nici strigând, au fost omorâţi de cei fărădelege, pentru mărturisirea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu Cel mai înainte de veci, împreună Vecuitor cu Ta­tăl, pentru bogăţia milostivirii, sălăşluindu-Se în pântecele tău, a sărăcit şi S-a arătat Om pe pământ, făcându-Se Trup, Născă­toare de Dumnezeu, Preacurată.

C ântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind însemnaţi Sfinţii cu sângele lui Hristos şi-au vărsat sângiurile lor cu osârdie măriţii mucenici şi acum s-au învrednicit a împăraţi împreu­nă cu El.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limbile cele mute grăiau prooroceşte de pace; adică vor­bele pruncilor propovăduiau pe Hristos; şi fecioare gânditoare de Dumnezeu, s-au adus jertfa pentru dreapta cre­dinţă lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când a răsărit în tine Lumina lui Hristos cea mult vărsătoare de tămăduiri, Sfinte Areta de Dumnezeu grăitorule, atunci ai aler­gat către Dânsul încă picurându-ţi sudorile chinuirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mulţime de mucenici Dum­nezeieşti Ţi s-a adus, Mântui­torule, care, dănţuind împreju­rul Tău danţurile sfinţilor, cer iertare de păcate, celor ce Te slăvesc pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strălucit-a din Sion bunăcuviinţa Celui Preaînalt, cu îmbrăcămintea trupului pe care din tine L-a luat prin negrăita unire, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă şi lumea ai luminat-o.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fără­delegile mele şi mă ridică din adâncul răutăţilor, rogu-mă. Căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Ar ătatu-Te-ai astăzi…

Pricină de veselie ne-a venit nouă astăzi, praznicul celui purtător de lupte; pe care lăudându-l, slăvim pe Domnul, Cel Ce este întru Înălţime.

C ântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dum­nezeu, focul s-a ruşinat în Babilon oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca într-o grădină verde săltând, au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pâraiele sângiurilor purtă­torilor tăi de chinuri, izvorăsc tămăduiri celor ce cinstesc cu credinţă pomenirea lor şi cântă Ţie Ziditorule cu osârdie: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Maici îndurătoare, fiind ră­nite de dragostea Ta, Hristoase, nu şi-au cruţat pruncii; ci, arzându-se în cuptor, cântau Ţie Stăpânului: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot sfatul celor fărădelege, l-au ruşinat pătimitorii, fiind împodobiţi cu Dumnezeiască minte şi isteţime; şi veselindu-se, erau înjunghiaţi, zicând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aprinzând făcliile luptei şi ale fecioriei luminat şi veselindu-se în Cămara cea de mire, împreună cu fecioarele cele înţelepte, purtătoarele de chi­nuri cântau: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pricină de curăţie şi de mân­tuire sufletelor, eşti celor ce cu credinţă şi cu dragoste te vestesc pe tine, Maica lui Dumnezeu şi celor ce cântă Fiului tău cu un glas: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

C ântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori tiranul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este în umbra Legii să­vârşirea; ci, întru Hristos s-a dat mântuirea; de faţă grăiau mucenicii spunând ucigaşi­lor de Dumnezeu: pentru aceas­ta, cu veselie poftim să murim toţi şi murind cu dragoste şi-I cântăm: popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pruncul învăţa şi îndrepta pe cei nepricepuţi, să se uite la Icoana Ta cea Preacurată, Hristoase şi să primească cre­dinţa venirii Tale pe pământ; şi smulgându-se din mâinile celor fărădelege, a intrat în văpaie, împreună cu ceea ce l-a născut, cântând: popoare prea­înălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dreaptă credinţă au păti­mit mucenicii pe pământ şi după vrednicie au primit cununa de la Hristos în ceruri; mergând cu bucurie unde este Locaşul celor ce se bucură, care cu credinţă cântau: preoţi binecu­vântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuv ântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Biruind sfinţilor pe biruitorul lumii cel cumplit şi pe cei ce slu­jesc voirilor lui, v-aţi mutat că­tre Atotţiitorul şi Domnul tutu­ror, cântând cu îndrăzneală şi cu bucurie negrăită: preoţi, binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă pe Fiul tău şi Domnul, Preacurată, pentru noi cei ce curat şi lămurit strigăm către tine, mărturisindu-te Născătoa­re de Dumnezeu şi cerem dez­legare păcatelor; ca să dobândim mântuire cei ce cu credinţă cântăm: popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Irmosul:

S ă lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînăl ţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori tiranul haldeilor a ars nebuneşte cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi cu Putere mai bună, Făcătorului şi Mântuitorului au strigat: tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

C ântarea a 9-a. Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părtaşi Slavei lui Hristos v-aţi făcut, împărtăşindu-vă cu moartea, sfinţilor mucenici; şi v-aţi împodobit lumi­nat cu diadema Împărăţiei şi acum staţi înaintea lui Dum­nezeu, cerând pentru noi mân­tuire sufletească, vrednicilor de laudă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege v-aţi arătat ostaşi lui Hristos şi mucenici nebiruiţi, Sfinte Areta Preaînţelepte şi cei ce au pătimit cu râvnă împreună cu tine, împreună cu femei răbdă­toare de chinuri şi fecioare ti­nere. Pentru aceea ne rugăm, neîncetat rugaţi-vă pentru noi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea stă înaintea noas­tră, adunare de mucenici de Dumnezeu aleasă; veniţi, iubi­torilor de Dumnezeu, să-i lău­dăm cu laude, ca pe nişte pur­tători de biruinţă, ca pe nişte slugi ale lui Dumnezeu, ca pe cei ce se roagă neîncetat pentru noi Iubitorului de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvântule al lui Dumnezeu, îndreaptă viaţa mea şi o cârmuieşte, Stăpâne, pentru rugă­ciunile slugilor Tale care Te iu­besc; şi trecând cu vederea păcatele mele, învredniceşte-mă să mă fac părtaş cu dânşii; ca un Bun şi Iubitor de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş te-ai făcut lui Dum­nezeu, încăpând în pântecele tău pe Cel Neîncăput şi ai Întru­pat pe Cuvântul Cel mai înainte Neîntrupat; pe Care acum roagă-L, Preacurată, tuturor celor ce cu credinţă te măresc pe tine pururea.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre; căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, făcându-Se Om din pântece fecioresc. Pentru aceea pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credincioşii o mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu Puterea Crucii într-armându-te şi cu credinţa îngrădindu-ţi cetatea ta, cu faptele ai ruşinat trufia tiranului şi făcându-te pildă de răbdare îndumnezeită, printr-însa ai adus lui Hristos pe mucenici. Pentru aceea, adunându-te după datorie, cinstim pomeni­rea ta cea pururea prăznuită, purtătorule de chinuri, Fericite Areta, pururea pomenite. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Ca Una care eşti Mireasă fără de prihană a Făcătorului, ca o Maică Neispitită de bărbat a Mântuitorului, Preacurată, ca Una ce eşti Locaş Mângâietoru­lui, pe mine, care sunt locaş întinat al fărădelegii şi care m-am făcut întru cunoştinţă batjocură demonilor, grăbeşte de mă izbăveşte de lucrarea lor cea rea, făcându-mă locaş lu­minat prin fapte bune, Ceea ce eşti Primitoare de Lumină, Preacurată. Alungă-mi norul patimilor şi mă învredniceşte Împărtăşirii Celei de sus şi Luminii Celei Neînserate, cu rugă­ciunile tale.


Distribuie